09:00 Veld open, spijkerbakken halen en bouwen

09:30 Ochtenddans

10:15 Drinken en wat lekkers

12:00 Pauze

13:30 Waterspektakel op het huttenbouwveld

15:30 Einde waterspektakel

15:00 Drinken en wat lekkers

16:00 Opruimen, spijkerbakken inleveren en afsluiten